Evidensia Eläinlääkäripalveluita koskevat yleiset ehdot

Evidensia Eläinlääkäripalveluita koskevat yleiset ehdot

Soveltamisala

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan kaikkiin sopimuksiin, joilla Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy yhtiönä ja/tai sen klinikoilla toimivat itsenäiset ammatinharjoittajat tuottavat ja järjestävät eläinlääkintäpalveluita kuluttajille, yrityksille, kunnille tai muille yksityisen, julkisen tai kolmannen sektorin asiakkaille. Näitä ehtoja ei sovelleta lääkkeen, tavaran tai ravinnon myyntiin.

Asiakkaana pidetään eläinlääkinnän palvelua hankkivaa tai eläimen palvelun piiriin tuovaa tahoa riippumatta siitä, onko hoidettava eläin hänen omistuksessaan tai hallinnassaan vai ei. Asiakas vastaa kaikista eläimen hoitoon liittyvistä kustannuksista. Potilas on palvelun kohteena oleva eläin.

Eläinlääkintäpalvelut kattavat kaikki vastaanotto-, konsultaatio- ja tutkimustoiminnot sekä niihin liittyvät tukitoiminnot kuten ajanvarauksen ja laskutuksen. Nämä ehdot eivät rajoita kuluttajalle kuluttajansuojalain mukaan kuuluvia oikeuksia, joista osapuolet eivät voi sopia toisin.

Sopimusosapuolet ja vastuu palvelusta

Eläinlääkintäpalveluita voi tarjota työsuhteessa oleva työntekijä tai itsenäinen ammatinharjoittaja tai nämä yhdessä. Eläinlääkäriasema tarjoaa itsenäisesti palveluita. Yhtiöllä ei ole velvollisuutta tarjota asiakkaalle palvelua. Ammatinharjoittaja ja eläinlääkäriasema toimivat erillisinä sopijaosapuolina asiakkaaseen ja potilaaseen nähden ja kumpikin vastaa omasta palvelustaan suoraan näille. Eläinlääkäriasema ja ammatinharjoittaja eivät vastaa toistensa puolesta. Ammatinharjoittajalla ja eläinlääkäriasemalla on oma vakuutusturvansa. Eläinlääkäriasema ja ammatinharjoittajat antavat pyydettäessä lisätietoja asemastaan.

Sopimuksen syntyminen ja sisältö

Ellei kirjallisesti toisin sovita, sopimus syntyy, kun asiakas ja palvelun tarjoaja sopivat ajanvarauksesta. Asiakas voi tehdä ajanvarauksen eläinlääkäriasemalla, puhelimitse tai eläinlääkäriaseman verkkosivuilla.

Peruutus ja viivästys

Ajanvaraus tulee peruuttaa tai siirtää suoraan kyseessä olevalle klinikalle viimeistään 24 h ennen varattua aikaa. Myöhemmin tehdystä peruutuksesta, muutoksesta tai peruuttamattomasta ajasta veloitamme 49 € eläinlääkärin ja 89 € erikoistoimenpiteiden ajanvarauksista (anestesiatoimenpiteet, leikkaukset, hammastoimenpiteet, röntgentutkimukset, ultraäänitutkimukset, mri- ja ct-tutkimukset). Kampanjahintaista ajanvarausta ei voi siirtää kampanja-ajan ulkopuolelle.

Jos asiakas tai/ja potilas saapuu myöhässä, palvelun tarjoaja ei ole velvollinen ylittämään sovittua aikataulua eikä aloittamaan sovittua toimenpidettä, jos sitä ei voida suorittaa sovitussa aikataulussa. Palveluntarjoaja pyrkii ottamaan asiakkaan tai/ja potilaan vastaan sovittuna aikana. Palvelun luonteesta johtuen sovittua aikaa ei voida taata. Jos palvelun tarjoaja on myöhässä yli 30 minuuttia, asiakkaalla on oikeus perua aika ilmoittamalla siitä palvelun tarjoajalle.

Hinnat

Eläinlääkäriaseman ja ammatinharjoittajan palveluiden osalta sovelletaan kulloinkin voimassa olevia eläinlääkäriasemakohtaisia hinnastoja. Hoidon, tutkimuksen ja muun palvelun hinnan lisäksi veloitetaan poliklinikkamaksu ja mahdollisia muita eriä. Johtuen palvelun luonteesta kaikkia tarpeellisia tutkimuksia ja hoitotoimenpiteitä ei voida etukäteen arvioida, vaan annetut hinta-arviot ovat viitteellisiä. Hinta-arviot annetaan kuitenkin aina pyydettäessä ja ne ovat voimassa kahden kuukauden ajan annetusta ajankohdasta. Puheluiden hinnat: 0300-ajanvarausnumerot 0,42 €/min + pvm/mpm, 0600-päivystysnumerot 1,97 €/min + pvm/mpm.

Tutustu Evidensia-eläinlääkäriasemien hinnastoihin

Maksuehto

Ellei erikseen kirjallisesti toisin sovita, asiakas maksaa palvelun käteismaksuna eläinlääkäriaseman hyväksymillä maksukorteilla tai käteisellä käynnin yhteydessä eläinlääkäriasemalla noudatettavan käytönnön mukaan. Eläinlääkäriasema perii palkkion sekä omasta puolestaan että ammatinharjoittajan lukuun.

Palvelun tarjoaja on oikeutettu perimään ennakkomaksua tarpeen vaatiessa. Asiakkaan tulee ilmoittaa ennen ajanvarausta ja varsinaista palvelua, jos asiakas on maksukyvytön tai ei voi muusta syystä maksaa palvelua edellä kerrotulla tavalla. Palvelun tarjoajalla on oikeus keskeyttää sopimusvelvoitteensa, jos ilmenee seikkoja, joiden nojalla on syytä epäillä, että asiakas jättää sopimusvelvoitteensa täyttämättä. Maksun viivästyessä asiakas on velvollinen maksamaan korkolain mukaisen viivästyskoron sekä muistutus- ja perintäkulut.

Palvelun tarjoajasta riippumaton ulkopuolinen rahoituspalvelun tarjoaja voi tarjota asiakkaalle myös osamaksurahoitusta erillisen rahoitussopimuksen perusteella. Osamaksurahoituksessa noudatetaan rahoituksen tarjoajan ja asiakkaan välistä rahoitussopimusta sekä siihen liittyviä maksu- ja muita ehtoja. Palveluntarjoaja ei ole rahoitussopimuksen osapuoli eikä vastaa siihen sisältyvien velvollisuuksien täyttämisestä.

Mikäli asiakas ei maksa itse palvelua, asiakkaan on selvitettävä ja varmistettava maksujärjestely ajanvarauksen yhteydessä sujuvan palvelun varmistamiseksi. Jos asiakkaan ilmoittama taho ei ole velvollinen maksamaan palvelua, vastaa asiakas maksusta.

Asiakas- ja potilastiedot sekä vaitiolovelvollisuus

Asiakas- ja potilastietojen laatimisen, säilyttämisen ja luovutuksen sekä vaitiolovelvollisuuden osalta noudatetaan niitä koskevia lakeja ja muita säädöksiä.

Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy:n asiakasrekisterin rekisteriseloste ja tietosuojaseloste

Palvelun ominaisuudet ja laatu

Palvelun laatu ja hoitovirheet määritellään eläinlääkintään soveltuvassa lainsäädännössä. Yhtiö noudattaa toiminnassaan hyvää hoitokäytäntöä ja pyrkii edistämään korkeatasoisen eläinlääkinnän saatavuutta. Palvelun luonteesta johtuen palveluntarjoaja ei voi taata tiettyä lopputulosta, sairaudesta tai vammasta paranemista eikä kaikissa tilanteissa välttää epämiellyttävän kokemuksen tuottamista asiakkaan eläimelle. Internetsivuilla ja muussa viestinnässä esitetty tieto on vain viitteellistä eikä ole osa sopimusta. Tapauksissa, joissa lemmikki jää anestesiaa vaativaan toimenpiteeseen tai sairaalahoitoon osassa yksiköistämme täytetään hoitoon liittyvät vahvistus- ja suostumuslomakkeet.

Palautteiden ja vaatimusten käsittely

Palvelun tarjoajalla on palauteprosessi, jota noudetaan kaikkiin palautteisiin ja erimielisyyksiin, jotka liittyvät sen tuottamiin eläinlääkintäpalveluihin. Prosessin mukaisesti asiakkaan sekä yhtiön palautetta koskevan toimipisteen apuna työskentelee asiakaspalvelijat, joiden avulla palautekäsittely hoidetaan. Asiakaspalautteet ja erimielisyydet koskien yhtiön tuottamaa eläinlääkintäpalvelua käsitellään ensisijaisesti viivytyksettä henkilökohtaisesti asiakkaan kanssa. Palautekäsittelyssä kuullaan palvelun tuottaneen eläinlääkäriaseman tai -sairaalan esihenkilön toimesta potilasta hoitanutta henkilökuntaa.

Kaikki palautteet ja vaatimukset on tehtävä kirjallisesti palvelun tarjoajalle (asiakaspalaute@evidensia.fi) ilman aiheetonta viivästystä kahden (2) viikon kuluessa palvelutapahtumasta. Maksimiaika palautteen tai vaatimuksen jättämiselle on 12 kuukautta palvelutapahtumasta. Tämän jälkeen palautteita tai vaatimuksia ei enää käsitellä. Palautekäsittely käynnistyy, kun asiakas saa vastauksen asianhoitajina toimivilta asiakaspalvelijoilta. 

Mikäli palautekäsittelyssä ei päästä asiakkaan kanssa sopimukseen, asiakkaalla on mahdollisuus pyytää asiaansa selvitystä kuluttajariitojen riidanratkaisuelimestä. Tarvittaessa eläinlääkintäpalveluista voidaan tehdä myös lausuntopyyntö sitä koskevien säädösten mukaisesti eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnalle. Palautteen käsittely yhtiössä päättyy, kun käsittely siirretään kolmannen tahon lausuttavaksi. 

Kuluttajariitalautakunta, www.kuluttajariita.fi 

Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta, www.ruokavirasto.fi


Vahingonkorvaus

Palvelun tarjoaja vastaa palvelua tuotettaessa aiheutuneesta vahingosta. Vahingot käsitellään ja korvataan yhtiön toimintamallin mukaan. Palvelun tarjoajan vastuu rajoittuu palvelusta maksettuun hintaan. Palvelun tarjoaja ei ole vastuussa välillistä vahingoista, kolmannen osapuolen kustannuksista eikä ylivoimaisesta esteestä aiheutuvista viivästyksistä tai vahingoista. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan lakko tai muu työtaistelutoimenpide, tulipalo, sairaalabakteeri keskeytymisen tai muun viivästymisen syynä, vastaanottavan ammattihenkilön sairastuminen, keskeytys sähkönjakelussa, tietoliikenneyhteyksissä taikka tietojärjestelmien toiminnassa, julkisoikeudellinen toimenpide tai muu sellainen syy, jota palvelun tarjoaja ei voi kohtuudella poistaa.