Osteokondroosi, kyynärnivelen kasvuhäiriöt

Kyynärnivelen kasvuhäiriöistä käytetään joskus suomeksi lyhennettä KD (kyynärnivelen dysplasia), ruotsiksi puhutaan AD:stä (armbågsledsdysplasi) ja englanniksi ED:stä (elbow dysplasia).

Kyynärnivelessä voi esiintyä erityyppisiä kasvuhäiriöitä, joista osa liittyy OCD- eli osteokondroosisairauteen. OCD on lyhenne osteochondritis dissecans -termistä, joka tarkoittaa osteokondroosia, jossa on mukana irtopala.

Kyseessä luutumishäiriö

Osteokondroosi on kasvavien eläinten luutumishäiriö, jota esiintyy useilla kotieläimillä kuten sioilla, naudoilla, hevosilla, kalkkunoilla ja broilereilla. Näille kaikille on yhteistä hevosia lukuunottamatta, että ne on jalostettu kasvamaan nopeasti. Osteokondroosi voidaan siis yhdistää nopeakasvuisuuteen, johon vaikuttavat perinnöllinen alttius ja tärkeimpänä ympäristötekijänä ruokinta.

Kotieläimistämme koira on erityisen herkkä kalsiumin yliannostukselle. Kasvava koirayksilö ei pysty säätelemään kalsiumin imeytymistä suolistostaan, vaan noin puolet suun kautta saadusta kalsiumista imeytyy elimistöön. Näin ravinnon kalsiumin liiallinen määrä aiheuttaa kalsiumin liian korkean pitoisuuden elimistössä ja se voi aiheuttaa luutumisen häiriöitä. Sen vuoksi kasvuhäiriöille altis isorotuinen kasvava koira on varminta ruokkia hyvälaatuisella isorotuiselle koiralle tarkoitetulla täysravinnolla, jonka ravintoaine- ja hivenainepitoisuus on normien mukainen (AAFCO, http://www.aafco.org/). Ruokaa annetaan sellainen määrä, että koira pysyy hoikkana.

Osteokondroosi-ongelmat ovat yleisimpiä suurilla, raskailla roduilla. Joissain tutkimuksissa on havaittu, että osteokondroosia on enemmän uroksilla kuin nartuilla.

Ostekondroosi ilmaantuu kasvuikäisillä koirilla yleisimmin 4–7 kuukauden iässä.

Luutumishäiriö voi esiintyä koiran eri nivelissä

Kyseessä on luutumishäiriö, jossa tavallisimmin jonkun nivelen nivelrusto paksuuntuu. Jostakin syystä, mahdollisesti paikallisen ravitsemushäiriön vuoksi, luutuminen on häiriintynyt ja sen seurauksena voi muodostua jopa halkeamia nivelpintaan ja rustopala voi irrota (osteochondritis dissecans).

Koirilla on havaittu osteokondroosia olkanivelissä, kyynärnivelissä, polvinivelissä ja kinnernivelissä. Samankaltaisia muutoksia on löydetty myös lonkkanivelissä, pitkien putkiluiden kasvulevyissä ja myös selkänikamissa.

Vaikka vain kyynärniveliä röntgenkuvataan rutiininomaisesti, on muistettava, että myös muiden nivelten osteokondroosi kuuluu samaan syndroomaan. Kyynärnivelessä tavallisin osteokondroosin esiintymiskohta on olkavarren sisäsivun nivelpinta (sisäsivun puoleinen nivelnasta).

Muita kyynärnivelen kasvuhäiriöitä ovat irtautunut kyynärlisäke (luutumaton processus anconaeus) ja irtautunut varislisäke (luutumaton processus coronoideus), joka on yleisin kyynärnivelen kasvuhäiriö. Varislisäkkeen kasvuhäiriössä rustonalaisen luun verenkierto häiriintyy, lisäkkeen luuhun syntyy paikallisia kuolioalueita ja lisäkkeestä lohkeaa luu-rustokappaleita.

Kyynärluu ja värttinäluu kasvavat normaalisti samaan tahtiin, jolloin näiden luiden nivelpinnat ovat samalla tasolla kyynärnivelessä ja paine jakautuu tasaisesti molempien luiden nivelpinnoille. Joskus kyynär- ja värttinäluu kasvavat eri tahtiin ja tällöin kyynärnivelen osiin kohdistuu epänormaali painorasitus. Tämä tekijä, kyynärnivelen inkongruenssi aiheuttaa tai pahentaa edellä lueteltuja kasvuhäiriön muotoja. Yleensä tämä tilanne vaatii kirurgisen hoidon: kyynärluu katkaistaan, jolloin kyynär- ja värttinäluun nivelpinnat pääsevät asettumaan samalle tasolle.

Kyynärluun ja värttinäluun kasvaminen eri tahtiin on erityisen yleistä ns. kondrodystrofisilla roduilla kuten mm. mäyräkoirat, bulldogit, corgi, mopsi, ranskanbulldoggi, basset, pekingeesi, lhasa apso, shih tzu ja beagle. On suositeltavaa, että näiden rotujen pentujen kyynärnivelet röntgenkuvataan n. 5 kk iässä. Jos pennulla havaitaan kyynär- ja värttinäluun kasvavan eri tahtia (inkongruenssi kyynärnivelessä), on leikkaushoito aiheellista. Tässä vaiheessa, oireettomalle koiralle annettu leikkaushoito (kyynärluun katkaisu) voi estää nivelrikon kehittymisen.

Osteokondroosi tai varislisäkkeen ongelma aiheuttaa kipua, joka ilmenee ontumisena. Ontuminen voi olla vaihtelevaa ja ajoittaista. Joillakin yksilöillä ontuma ja jäykkyys on pahinta levon jälkeen ja ontuma vähenee liikunnan aikana. Ontuma on yleensä pahimmillaan kovan liikunnan jälkeisen levon jälkeen. Hyppiminen ja nopeat käännökset, leikkiminen ja riehuminen, yleensä pahentavat ontumaa. Jos koiran ongelmat ovat molemminpuolisia, ontumista saattaa olla vaikea havaita. Tällöin omistaja yleensä havaitsee jäykkyyttä liikkeelle lähtiessä ja haluttomuutta liikkua.

Kyynärnivelen kasvuhäiriöiden hoito

Irtautunut kyynärlisäke (luutumaton processus anconaeus) on helposti todettavissa röntgentutkimuksessa. Tila hoidetaan kiinnittämällä kyynärlisäke vetoruuvilla tai poistamalla kyynärlisäke, jos lisäkkeen kiinnittäminen on mahdotonta. Kyynärluun katkaisu on myös tarpeen, että kyynär- ja värttinäluiden nivelpinnat pääsevät asettumaan oikealle tasolleen kyynärnivelessä. Joskus kyynärluun katkaisu on ainoa tarvittava irronneen kyynärlisäkkeen hoito.

Olkavarrenluun OCD-muutoksia ja varislisäkkeen irtoamista on vaikeampi todeta tavanomaisella röntgentutkimuksella. Varhaisina muutoksina jo 4–5 kuukauden iässä todetaan rustonalaisen luun määrän lisääntyminen ja sen rakenteen muuttuminen varislisäkkeen ulokkeen alueella. Tässä vaiheessa, oireettomalle koiralle annettu leikkaushoito (kyynärluun katkaisu) voi estää nivelrikon kehittymisen.

Kun ongelma on kestänyt pidemmän aikaa, nivelen reuna-alueille kehittyy luupiikkejä, merkkinä nivelen ärsytystilasta.

Kyynärnivelen kasvun häiriöt voidaan todeta luotettavimmin nivelen tähystyksellä. Kyynärnivelen tähystys on aiheellista suorittaa, jos koirapotilaalla on tyypilliset kasvun häiriön oireet (ontuma), vaikka röntgentutkimuksessa ei merkittäviä muutoksia havaittaisikaan. Tähystyksessä tehdään myös tarvittavat kirurgiset toimenpiteet:

  • olkavarrenluun irtopalan poisto
  • varislisäkkeestä irronneen palan poisto. Samalla varislisäkkeen kärkiosaa poistetaan laajemminkin (subtotaali koronoidektomia, SCO)
  • hauislihaksen kyynärluuhun kiinnittyvä haara katkaistaan tarvittaessa (biceps ulnar tendon release). Tämän toimenpiteen katsotaan vähentävän painetta kyynärnivelen sisäsivulle, jossa kasvun häiriökohdat sijaitsevat.
  • tähystyksen jälkeen kyynärluu usein katkaistaan yläkolmanneksestaan, että kyynär- ja värttinäluiden nivelpinnat pääsevät asettumaan oikealle tasolleen kyynärnivelessä

Tutkimustiedon mukaan tähystyskirurgia (+ kyynärluun katkaisu) on paras kyynärnivelen kasvuhäiriöiden hoito oireilevalla, ontuvalla koirapotilaalla. Se parantaa kyynärnivelen kasvuhäiriöpotilaan ennustetta, mutta silti nivelrikkomuutoksia kehittyy.

Joskus tähystyksessä todetaan, että nivelpinnat ovat kuluneet puhki kyynärnivelen sisäsivun puolelta ja paljastunut olkavarrenluu hankaa vasten paljastunutta kyynärluuta. Tällöin on syytä harkita leikkaushoitoja, jotka siirtävät askeltamiseen liittyvää painorasitusta nivelen ehjälle ulkosivulle.

Tällaisia leikkausmenetelmiä ovat:

1) PAUL (proximal abducting ulnar osteotomy), jossa kyynärluun asentoa käännetään niin, että askeltamisen aiheuttama paine vähenee kyynärnivelen sisäsivulla.

PAUL-leikkaus on melko uusi hoitomuoto. Alustavien tutkimusten mukaan n. 85 % PAUL-leikatuista potilasta näyttäisi saavan leikkauksesta apua. PAUL-leikkaus näyttää antavan paremmin apua nuorille koirapotilaille, joilla nivelrikkomuutokset eivät ole vielä edenneet kovin pitkälle. PAUL-leikkaus on oireita lievittävä hoitomuoto, se ei paranna kyynärnivelen nivelrikkoa.

2) Vastaavanlainen askeltamiseen liittyvän paineen siirto nivelen sisäsivulta nivelen ulkosivulle saadaan myös olkavarrenluuta kääntämällä, SHO-leikkauksella (sliding humeral osteotomy). Leikkauskriteerit ovat lähes samat kuin PAUL-leikkauksessa: kyynärnivelen sisäsivu on kulunut puhki ja ulkosivu on ehjä, lääkehoito ei auta.

Tutkimustiedon mukaan suurin osa potilaista hyötyy SHO-leikkauksesta: ontuma vähenee tai jopa loppuu.

Kyynärnivelen kasvuhäiriöiden vastustaminen jalostuksen keinoin on tärkeää, koska kasvuhäiriöiden seurauksena syntyvä kyynärnivelten nivelrikko on yksi yleisimmistä koiran ontuman syistä.

Löydä eläinlääkäriasema lähelläsi

IVC Evidensia

Tilaa eläinlääkärin hoitovinkit sähköpostiisi

IVC Evidensia

Huolettaako lemmikin vointi? Soita maksuttomaan eläinlääkärin neuvontanumeroon 020 1800 900